Fraud Blocker

Mediearkivet Starta Stiftelse

Artiklar, inlägg och annan media från Starta Stiftelse

Frågor och svar om stiftelser

Vad är en Stiftelse?

Citerat ur Stiftelselagen (1994:1220) 1 kap. 2 § 1 kap. 2 §

"En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Stiftelsens egendom skall anses vara avsklid när den har tagits om hand av någon som har åtagit sig att förvalta den i enlighet med stiftelseförordnandet." Läs mer...

Kan stiftelser få förtur vid offentlig upphandling?

Ur perspektivet av stiftelse som idéburen organisation så skulle svaret kunna vara ja. Läs mer...

Finns det straff för stiftelser?

Stiftelselagen innehåller inga straffbestämmelser, däremot innehåller den regler om skadestånd. Utöver stiftelselagen så finns det fler lagar som stiftelser behöver förhålla sig till där brott mot dessa lagar kan ge böter eller fängelse i upp till 6 år. Läs mer...

Är det skillnad på en stiftelses stadgar och stiftelseförordnande?

Stiftelsens stadgar kan vara separata eller som en del av själva stiftelseförordnandet. Läs mer...

Vad är det för skillnad på insamlingsstiftelser och vanliga stiftelser?

Hårdare tillsyn av insamlingsstiftelser och ett specifikt lagrum i Stiftelselagen är en av de stora skillnaderna. Läs mer...

Vad är en stiftare i en stiftelse?

Fysiska eller juridiska personer kan vara stiftare. Läs mer...

Stiftelseförordnade & Stiftelseurkund vad är vad?

Stiftelseurkunden är för en stiftelse precis som för ett aktiebolag grunden för bildandet av stiftelsen. För en stiftelse är det som kallas stiftelseurkund samma sak som stiftelseförordnandet vilket gör att dessa begrepp ofta blandas när man avser att bilda en stiftelse. Läs mer...

Får ett aktiebolag som är helägt av en stiftelse föra över bolagets vinst skattefritt till stiftelsen?

Detta är olika med olika lagrum beroende på om stiftelsen har inskränkt skattskyldighet, oinskränkt skattskyldighet eller om det rör sig om koncernbidrag. Läs mer...

Vem är verklig huvudman med yttersta kontrollen av en stiftelse?

Yttersta kontrollen av en stiftelse innehas dess verkliga huvudman som kan var en eller flera personer som ytterst kontrollerar stiftelsen. Denna yttersta kontroll kan utövas på lite olika sätt och är ofta specificerad i stiftelsens stiftelseförordnande. Läs mer...

Hur upphör en stiftelse?

Upplösning och upphörande av stiftelsen är resultatet när stiftelsens skulder överstiger dess tillgångar. Läs mer...

Hur drivs en stiftelse?

Grunden för stiftelsens drift är dess förvaltning. Läs mer...

Vad krävs för att bilda en stiftelse?

För att en stiftelse skall kunnan anses bildad så krävs att det finns två rättshandlingar från stiftaren, ett stiftelseförordnande och en förmögenhetsdisposition. Läs mer...

Är stiftelser bokföringsskyldiga?

I normala fall så är vanliga stiftelser bokföringsskyldiga om värdet av tillgångarna överstiger en och en halv miljon kronor. Men olika regler gäller för olika typer av stiftelser. Läs mer...

Vad är en insamlingsstiftelse?

En insamlingsstiftelse behöver ingen förmögenhet för att kunna bildas, bildningen av stiftelsen sker istället efter ett upprop av stiftaren eller stiftarna som kan ske i någon tidning, att man vänder sig till allmänheten, anställda på ett företag eller medlemmarna i en viss förening. Läs mer...

Vad är en anslagsstiftelse?

Anslagsstiftelser var vanligare förr i tiden under 1900-talet. En anslagsstiftelse kan vara en statlig verksamhet eller verksamhet där staten samverkar med stiftelseägda privata företag, i andra fall har stiftelsegrundarna varit en kommun och ett landsting i samarbete. Läs mer...

Vad är Allmänna arvsfonden?

Allmänna arvsfondens syfte och ändamål är att främja ideella verksamheter som gagnar barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Läs mer...

Vad är en avkastningsstiftelse?

Avkastningsstiftelse som också brukar kallas gåvostiftelse är den vanligaste formen av stiftelse i Sverige. Läs mer...

Vad är en familjestiftelse?

Familjestiftelse är en stiftelseform som har till huvudsakligt ändamål att understödja och tillgodose en viss familjs, en viss släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska intressen, denna specifika destinärskrets är förutbestämd och ger dessa personer företrädesrätt till utdelningen från stiftelsen. Läs mer...

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse