Fraud Blocker

Stiftelselagar

Stiftelselagen (SL)

Den nuvarande stiftelselagen Stiftelselag (1994:1220) som trädde i kraft den 1 januari 1996 ersatte den tidigare lagen för tillsyn över stiftelser från 1929.

Permutationslagen (PL)

Permutation av stiftelse är när ändringar i ändamålsbeskrivning och stiftelseförordnande behöver göras. Eftersom dessa dokument kan vara skrivna för många generationer sedan och det ofta är stiftarnas “sista vilja” som de beskriver så är det endast mycket små relaterade ändringar som kan göras. Läs mer…

Inkomstskattelagen (IL)

Skatter vid inskränkt skattskyldig eller oinskränkt skattskyldig stiftelse regleras i Inkomstskattelagen

Bokföringslagen (BL)

Brott mot bokföringslagen av styrelseledamöter, företrädare eller förvaltare i en stiftelse leda till böter eller fängelse i upp till 2 år eller upp till 6 år om brottet är grovt.

Lag om Offentlig Upphandling (LOU)

En upphandlande myndighet får reservera deltagandet i en upphandling av tjänster som avses i bilaga 2 och som omfattar CPV-koderna 75200000-8, 75231200-6, 75231240-8, 79611000-0, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, från 85000000-9 till 85323000-9, 98133100-5, 98133000-4, 98200000-5, 98500000-8, från 98513000-2 till 98514000-9, 75000000-6, 75121000-0, 75122000-7, från 80000000-4 till 80660000-8 för idéburna organisationer vars allmännyttiga syfte bidrar till att uppnå ändamålet med den tjänst som ska tillhandahållas.

För att kunna delta i en reserverad upphandling får den idéburna organisationen endast göra sådana värdeöverföringar som är tillåtna enligt 8 § första stycket lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer. Vidare får staten, en region eller en kommun inte ha ett rättsligt bestämmande inflytande över den idéburna organisationen.

Riksdagen, Lag (2022:902).

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism (Penningtvättslagen)

Alla företag och stiftelser påverkas av Penningtvättslagen, vilket betyder betyder att samtliga företag; aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor samt stiftelser måste vara beredda att uppge information, bl.a. om vem eller vilka som har ett avgörande inflytande i dessa bolag och stiftelser. Läs mer om verklig huvudman i stiftelse här.

Stiftelser omfattas däremot inte av penningtvättslagen i egenskap av juridisk person, men kan däremot omfattas om den har
verksamhet inom någon av penningtvättslagens sektorer.

Få stiftelser bedriver den typ av verksamheter som penningtvättslagen tar sikte på. Däremot omfattas stiftelser som bedriver penninginsamling för vissa ändamål av den så kallade frågerätten (4 kap 6§ penningtvättslagen). Med detta avses att lämna alla uppgifter som behövs på begäran av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. Skälet är att insamlingsverksamhet är sårbar för att utnyttjas för finansiering av terrorism. Läs mer här…

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse