Fraud Blocker

Verklig huvudman i stiftelse

Vem är verklig huvudman med yttersta kontrollen av en stiftelse?

Yttersta kontrollen av en stiftelse innehas dess verkliga huvudman som kan var en eller flera personer som ytterst kontrollerar stiftelsen. Denna yttersta kontroll kan utövas på lite olika sätt och är ofta specificerad i stiftelsens stiftelseförordnande.

Det kan vara att den eller de personer som har denna yttersta kontroll som verklig huvudman har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelsens ledarmöter. Denna verkliga huvudman kan även vara styrelseledarmot eller motsvarande samt en företrädare för förvaltaren av stiftelsen. En verklig huvudman som ytterst kontrollerar stiftelsen kan även vara en destinatär som är enligt stiftelseförordnandet är förmånstagare för huvuddelen av de medel som stiftelsen delar ut. Stiftelseförordnandet kan även innehålla andra avtal och bestämmelser som gör en eller flera person till verklig huvudman.

Stiftare/styrelseledarmöter som verklig huvudman

En ensklid person kontrollerar en stiftelse tillsammans med närstående som maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partners.E

En eller flera personer som har blivit valda som styrelseledamöter i en stiftelse. Dessa är extra viktiga att anmäla som verkliga huvudmän till Bolagsverket om stiftelsen bedriver insamling av pengar som huvudsaklig verksamhet, anmälan skall då innefatta samtliga ledarmöter i styrelsen eller motsvarande samt stiftelsens firmatecknare.

Två registrerade partners som tillsammans har rätt att utse fler än hälften av ledarmötena i styrelsen så kan de anses kontrollera stiftelsen som verklig huvudman ifall detta är specificerat i stiftelseurkunden/stiftelseförordnandet.

"Externa" fysiska- eller juridiska personer som verklig huvudman

En grupp av flera stiftelser där den verkliga huvudmannen är den person som kontrollerar det/den företaget/föreningen/stiftelsen som ytterst äger företagen i gruppen.

En person som sitter i en styrelse för ett aktiebolag som förvaltar en stiftelse, hen kan i ett sådant fall vara verklig huvudman själv eller tillsammans med andra personer..

Destinatärer som verklig huvudman

En person som enligt stiftelseurkunden/stiftelseförordnandet varje år skall få mer än 15 % av de medel som stiftelsen delar ut kan anses som verklig huvudman.

Revisor som kontrollerar att årsredovisningar, bokslut och bokföring sköts korrekt i en stiftelse.

Lekmannarevisor

Vanliga stiftelser med en förmögehet under 1,5 miljoner behöver ingen auktoriserad revisor, de har ingen bokföringsskyldighet och behöver ijnte inte lämna in årsredovisningar varje år. För dessa räcker det med en lekmannarevisor det vill säga en person som utsetts till att granska att bolagets verksamhet sköts ändamålsenligt, ekonomiskt tillfredställande och har tillräcklig internkontroll. Däremot så måste dessa stiftelser upprätta ett bokslut varje år, dock är efterlevnaden för årsbokslut från många stiftelsers styrelser generellt ganska dålig. Detta är förmodligen en följd av att Länstyrelsens tillsyn av dessa stiftelser är ganska vag i jämförelse med tillsynen av mer förmögna stiftelser stiftelser och insamlingsstiftelser som har betydligt hårdare tillsyn.

Auktoriserad Revisor

För insamlingsstiftelser så är det krav på att ha en auktoriserad revisor, detta beror på att eftersom Insamlingsstiftelser har som huvudsyfte att få in medel från allmänheten så är de under betydligt hårdare tillsyn och kontroll från Länsstyrelsen med bokföringsskyldighet samt krav på årlig årsredovisning.

.
.
 

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse