Fraud Blocker

Ändamål, stiftelseförordnande och stadgar i familjestiftelse, avkastningstiftelse & insamlingsstiftelse.

Hur skiljer sig ändamål, stiftelseförordnande och stadgar mellan familjestiftelse, avkastningstiftelse och insamlingsstiftelse?

…med tanke på att en familjestiftelse registreras hos Skatteverket och inte hos Länsstyrelsen som med de andra stiftelseformerna

Skillnaden mellan familjestiftelser, avkastningsstiftelser och insamlingsstiftelser

Familjestiftelser, avkastningsstiftelser och insamlingsstiftelser är olika typer av stiftelser som kan ha olika ändamål, stiftelseförordnanden och stadgar. De skiljer sig åt i flera avseenden, inklusive hur de registreras och vilken myndighet som hanterar registreringen i Sverige. Nedan beskrivs skillnaderna mellan dessa stiftelseformer med hänsyn till registreringen, ändamålen, stiftelseförordnandet och stadgarna: samt stiftelsens firmatecknare.

1. Registrering:

  • Familjestiftelse: En familjestiftelse registreras hos Skatteverket i Sverige. Skatteverket ansvarar för godkännande och tillsyn av familjestiftelser.

  • Avkastningsstiftelse och insamlingsstiftelse: Avkastningsstiftelser och insamlingsstiftelser registreras normalt sett hos Länsstyrelsen i det län där stiftelsen har sitt säte. Länsstyrelsen ansvarar för att pröva och godkänna

2. Ändamål:

  • Familjestiftelse: En familjestiftelse har vanligtvis ett specifikt ändamål som är kopplat till att gynna en familjs medlemmar, till exempel genom att förvalta och fördela familjens tillgångar eller bidra till familjens välmående och utbildning.

  • Avkastningsstiftelse: En avkastningsstiftelse har som huvudsyfte att generera avkastning från sina tillgångar, och denna avkastning används för att uppfylla det ändamål som stiftelsen har fastställt. Exempel på ändamål kan vara att främja utbildning, forskning eller välgörenhet.

  • Insamlingsstiftelse: En insamlingsstiftelse har som syfte att samla in och fördela medel till välgörande ändamål eller insatser. Denna typ av stiftelse fokuserar på att generera bidrag från allmänheten eller andra källor och sedan använda dessa medel för att stödja olika ändamål.

3. Stiftelseförordnande och stadgar:

  • Familjestiftelse: Stiftelseförordnandet eller stadgarna för en familjestiftelse måste ange de specifika regler och villkor som styr stiftelsens verksamhet och ändamål. Det kan inkludera regler för hur familjemedlemmar ska involveras i stiftelsens beslut och förmåner.

  • Avkastningsstiftelse: Stiftelseförordnandet för en avkastningsstiftelse bör klart definiera hur stiftelsens tillgångar ska investeras och hur avkastningen ska användas för att uppfylla det angivna ändamålet.

  • Insamlingsstiftelse: För insamlingsstiftelser bör stadgarna innehålla bestämmelser om hur insamlingen ska genomföras, vilka ändamål som stiftelsen kommer att stödja och hur medel kommer att fördelas till dessa ändamål.

Det är viktigt att notera att lagstiftningen och reglerna för stiftelser kan ändras över tid, och det kan finnas olika varianter av dessa stiftelseformer. Konsultera därför alltid oss på Starta Stiftelse som har  specialkunskap om stiftelser för att få aktuell och korrekt rådgivning när det gäller stiftelsefrågor och registrering i Sverige.

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse