Fraud Blocker

Starta en Stiftelse - Steg för steg Guide

Bilda stiftelsen
första steget för att starta en stiftelse

1. Skriv ihop ett stiftelseförordnande 

Första steget för att starta en stiftelse är att bilda stiftelsen, detta gör man genom skriva ihop ett stiftelseförordnande och sedan sammanställa detta i ett i ett dokument, detta dokument kallas för stiftelseurkund med andra ord så är en stiftelseurkund ett protokoll över en stiftelsens bildande.Av praktiska skäl i de fall då det är möjligt så kan även styrelsens förvaltningsåtagande och stiftelsens stadgar inkluderas i stiftelseurkunden tillsammans med stiftelseförordnandet.

Stiftelsen kan också bildas utifrån ett gåvobrev, en donationsurkund, ett testamente eller genom annat dokument utformat av stiftaren som har stor frihet i hur denna handling skall utformas.

Delar i ett stiftelseförordnande

Måsten i ett stiftelseförordnande
För att handlingen skall vara giltig som stiftelseurkund för att bilda en stiftelse så måste den dock innehålla följande delar:
När stiftelseförordnandet är klart och nedskrivet i stiftelseurkunden så måste denna undertecknas av stiftaren, om stiftaren är en fysisk person så räcker det med dennes signatur. Om stiftaren däremot är en juridisk person så kan stiftelseförordnandet finnas med i ett protokoll från ett av den juridiska personens beslutande organ, normalt sett bolagsstämma, föreningsstämma eller styrelsen, protokollet skall vara undertecknat och justerat.
I särskilda fall när stiftelseförordnadet inte finns sammanställt i en och samma stiftelseurkund utan utgörs av flera olika handlingar som tillsammans utgör stiftelseförordnandet, så är det viktigt att avgöra vad som faktiskt utgör själva stiftelseförordnandet, eftersom den eller de handlingarna helt styr stiftelsens framtida existens. Normalt sett utgör de handlingar som stiftaren eller stiftarna själva har upprättat stiftelseförordnandet. Senare handlingar som upprättas av styrelsen eller förvaltaren är inte bindande på samma sätt som förordnandet.
Vanligt förekommande rubriker i ett stiftelseförordnande

Finns ofta: 

Viljeförklaring
Stiftare
Stiftelsens namn
Ändamål
Gällande stadgar (inkl. eller om i bilaga)
Förmögenhetsdisposition (ej för IS)
Styrelse
Förvaltning (inkl. eller om i bilaga)
Revision
Signatur

Förekommande:

Stiftelsens typ
Verksamhetsföremål
Destinärskrets
Rättstillämpning
Avkastningen
Redovisning

 

 

 

 

* De förekommande rubrikerna är bara exempel på ytterligare rubriker som kan finnas i ett stiftelseförordnande, som nämns i texten så har stiftaren stor frihet i utformningen av stiftelseförordnandet och dess sammanställning i en stiftelseurkund.
Exempel på Viljeförklaringar i stiftelser

Internetstiftelsen:
Internet kom till Sverige genom den akademiska världen i början av 1980-talet. Under 1990-talets början kom de första kommersiella näten och operatörerna. Internet utgör idag ett viktigt verktyg och medel för olika verksamheter i Sverige. Alltsedan internets tillkomst har antalet användare fördubblats för varje år.

I syfte att främja denna utveckling har undertecknad beslutat att bilda en stiftelse.

BERTEBOS Stiftelse:
Makarna Brita och Olof Stenström förordnar härmed att nedanstående egendom skall avskiljas och överlåtas utan vederlag till nedan angiven stiftelse att förvaltas självständigt enligt vad som följer av denna stiftelseurkund.

A. Femtusentrehundratjugotvå (5.322) preferensaktier i Etreb AB.
B. Börsnoterade aktier enligt bilaga 1.
C. Reversfordringar enligt bilaga 1.

Insamlingsstiftelsen Educational Microloan and Scholarship Foundation:
Härmed förordnar vi att penningmedel, som inflyter efter upprop av oss, skall förvaltas som en självständig förmögenhet för att främja det ändamål som anges nedan.

Stiftarna åtar sig att tillskjuta vardera 20 000 kronor.

För stiftelsen skall gälla vad som sägs i det följande.

Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden:
I syfte att med pengar hjälpa HBT organisationer i hela världen, liksom enskilda HBT- personer förordnar undertecknade – Jonas Gardell, Jon Voss samt Arto Winter – härmed att de pengar som flyter in på grund av det upprop som vi kommer att publicera i Post och Inrikes Tidningar och som i princip kommer att ha bilaga angivet innehåll skall bilda en självständig förmögenhet och att följande föreskrifter skall gälla för den avsedda insamlingsstiftelsen.

Exempel på Ändamål i stiftelser
Stiftelsen Carl, Julia and Saras Foundation for Children:
Stiftelsens ändamål skall vara att i Sverige och/eller utomlands hjälpa i första hand behövande och utsatta barnhemsbarn och i andra hand behövande och utsatta barn.
Stiftelsen Längmanska Företagarfonden:
Stiftelsens ändamål är att främja företagsamhet, företrädesvis hantverk, slöjd, småindustri, jordbruk, skogsbruk och fiske genom att det ur stiftelsen ska utgå bidrag till åtgärder av gemensamt intresse för ett flertal företagare, såsom forskning, rådgivning, upplysning, yrkesutbildning, försöksverksamhet, utredningar och marknadsundersökningar. Enskild företagare skall också, om särskilda skäl finns, kunna tilldelas bidrag för täckande av kostnader som det kan antas att han inte kan bekosta själv.
Stiftelsen Sannes Minne:
Stiftelsens ändamål är att åt behövande kvinnor lämna bidrag till kostnader för bostadshyra med värme och de förmåner i övrigt, som stiftelsens tillgångar efter dess styrelses beprövande kunna komma att medgiva.
Sundbergska stiftelsen:
Att genom utdelning av stipendier medverka till att välartade, värnlösa och i den mån tillgångarna det medgiva även andra fattiga gossar och flickor från Linköping efter avslutad grundskoleundervisning erhålla sådan fortsatt skol- och yrkesutbildning, som motsvarar deras fallenhet och som det icke åligger de legala barna- och ungdomsorganen att bekosta.
Stiftelsen Bröd för Livet:
1. Att ge konkret stöd till människor, som är hungriga, handikappade, flyktingar eller lidande, t ex i Libanon och Syrien, genom att tillgodose deras mest angelägna behov.
2. Att ta initiativ, utöva aktiviteter och projekt samt bilda sammanslutningar, allt för att hjälpa ovan nämnda personer, med fullt beaktande av deras mänskliga värdighet.
3. Att handha, administrera och distribuera donationer med öppenhet, vishet och integritet, och bara till nytta för de människor som har de största behoven.

2. Skriv ihop ett förvaltningsåtagande av blivande styrelse

Utöver stiftelseurkunden så behövs också ett förvaltningsåtagande av den blivande styrelsen. Det räcker att en av styrelseledarmötena undertecknar åtagandet, men det är bra om hela styrelsen undertecknar. Förvaltningsåtagandet kan antecknas tillsammans med stiftelseförordnadet i stiftelseurkunden eller så kan det lämnas i samband med styrelsens första möte (konstituerande möte) och därmed finnas med i protokollet för det mötet.

3. Skriv ihop stiftelsens stadgar

Stiftelsens stadgar reglerar hur en stiftelses verksamhet ska fungera och utgör ett ramverk för allt arbete med stiftelsen. Stadgarna utgör på så sätt en stiftelses egna regler och måste följas av styrelseledamöter och förvaltare. Stadgarna kan vara separata eller vara hopskrivna med stiftelseförordnandet i stiftelseurkunden därför kan vissa av de delar som kommer tas upp nedan vara samma som redan skrivits i stiftelseförordnandet, detta behöver beaktas när man sammanställer allt i stiftelseurkunden så att det inte blir några dubbletter av delarna/rubrikerna i det slutliga stiftelseförordnandet om detta skrivs i ett och samma dokument. Om däremot stiftelseförordnadet och stadgarna skrivs på två separata dokument så är det ingen nackdel ifall vissa delar/rubriker förekommer på båda dokumenten, då detta bara tydliggör.

Exempel på stadgar för en stiftelse

STADGAR FÖR BO VETES HÄLSOFRÄMJANDE STIFTELSE

1. Stiftelsens ändamål är att främja undervisning och vetenskaplig forskning om matvaror som kan påverka hälsan positivt samt stödja såväl små som stora initiativ rörande odling av hälsofrämjande grödor i nära anslutning till konsumenter för minimalt klimatavtryck.

2. Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse som skall bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter. Två ledamöter skall vara forskare eller ha nära anknytning till den akademiska världen inom området. Suppleanter kan utses. Styrelseledamöter och suppleanter utses första gången av stiftaren och därefter förnyar stiftelsen sig själv. Styrelseledamöters och suppleanters mandattid är tre (3) år. Omval kan ske. Stiftaren har rätt att väljas till styrelseledamot.

3. Stiftelsens ändamål främjas genom avkastningen i form av ränteintäkter och utdelningar.

4. Stiftelsens tillgångar skall vara godtagbart placerade så att en god real värdetillväxt och en långsiktig hållbar avkastning kan uppnås.

5. Styrelsen har sitt säte i Åkerstad.

6. Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

7. Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas av en auktoriserad revisor eller ett revisionsbolag. En suppleant skall utses. Revisorn och suppleanten alternativt revisionsbolaget utses av styrelsen för en tid av tre (3) år med möjlighet till omval.

8. Avsikten är att stipendier av viss storlek skall delas ut. Styrelsen äger därför rätt att sedan tio (10) år förflutit från stiftelsens inrättande ta stiftelsens kapital i anspråk om detta bedöms nödvändigt för stipendiernas storlek, även om detta får till följd att stiftelsens tillgångar på sikt minskar i värde.

9. Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt stiftelselagen.

10. Ändringar i dessa stadgar får göras av en enig styrelse utan tillstånd av myndighet. Ändring av ändamålet samt denna punkt får dock inte ske utan tillstånd av behörig myndighet.

Bo Vete

3a. Gåvobrev vid start av en stiftelse

Grundläggande riktlinjer för gåvobrev till stiftelser

Vid gåvobrev till stiftelser så finns det vissa specifika beaktansvärda riktlinjer att ta hänsyn till för att tydliggöra vem gåvomottagaren är. Dessutom så finns det vissa lagstadgade formkrav för gåvobrev som gäller fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Med dessa undantag så brukar de flesta gåvobrev ha ungefär samma lydelser, det kan däremot uppkomma beaktansvärda frågor vid gåvotillfället som t.ex. om gåvan skall betraktas som förskott på arv eller om gåvan skall utgöra en enskild egendom.
De specifika riktlinjerna för stiftelser finns för att undvika framtida missförstånd om givarens ursprungliga intentioner efter dennes frånfall.
“För att en stiftelse ska anses bildad krävs det att en (eller flera) stiftare har förordnat att viss egendom ska överlämnas till någon för att förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål.”
För alla stiftelseformer utom insamlingsstiftelse så krävs en förmögenhetsöverföring till stiftelsen innan stiftelsen kan bildas vanligtvis sker detta genom en gåva med ett tillhörande gåvobrev men det kan också ske genom ett testamente, en donationsurkund, ett protokoll, ett stiftelseförordnande eller med annat namn benämnd handling av stiftaren för att överföra medel till stiftelsen för dess bildande.
För insamlingsstiftelser däremot så skall inga medel doneras till stiftelsen före dess bildande, medel kan istället doneras till en insamlingsstiftelse först efter att den bildats och registrerats hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan dock kräva att en insamlingsstiftelse redan från början förses med ett visst kapital, eftersom det inledningsvis alltid uppkommer vissa kostnader.
Vad ett gåvobrev för en stiftelse bör innehålla
Viktigt att tänka på med gåvobrev
Fastighet som gåva
Om gåvan är en fastighet (tomt, hus, bostadsrätt eller annan typ av bostad) skall lagfarten ändras hos Lantmäteriet, dessutom så finns det vissa specifika lagstadgade formkrav för gåvobrev som gäller fastigheter som är mycket viktiga att blir rätt från början.
Tydliggör i gåvobrevet (specifika riktlinjer för stiftelse)
– att egendomen ska användas för ett bestämt ändamål
– (och/eller) att egendomen ska hållas avskild från mottagarens förmögenhet
– (och/eller) att egendomen enligt föreskrifterna ska bilda en stiftelse eller en fond eller att egendomen ska förvaltas under ett visst namn
– (och/eller) att ändamålet för gåvan är ett annat ändamål än det som mottagaren (om mottagaren är en juridisk person) ska främja.
Konsultera stiftelsejurist
Innan gåvobrevet lämnas in i samband med bildandet av stiftelsen så rekommenderar vi konsultation med vår stiftelsejurist så att allt blir 100% rätt från början och för att slippa riskera få ett avslag vid registreringen hos Länsstyrelsen.
GÅVOBREV

§ 1. Gåvogivare (/Överlåtare)

Namn:
Personnummer:
Adress:
Telefon:

§ 2. Gåvotagare (/Mottagare)

Namn:
Personnummer:
Adress:
Telefon:

§ 3. Gåva (/Gåvoobjekt/Gåvans omfattning)
Exempeltexter för att förtydliga och precisera gåvan:
Gåvogivaren överlämnar följande egendom i gåva
Gåvogivaren överlämnar följande antal fondandelar/aktier/dylikt

§ 4. Villkor
Exempeltexter:
– Gåvan ska utgöra stiftelsekapital för stiftelsen Bo Vetes Hälsofrämjande stiftelse. Stiftelsen övertar full äganderätt och rätt att disponera gåvan i enlighet med detta gåvobrev. Gåvan avser även framtida avkastning.

Överlåtelseförklaring: Gåvogivaren överlåter som gåva det i § 3 beskrivna gåvoobjektet till stiftelsen Bo Vetes Hälsofrämjande stiftelse på nedan angivna villkor. (Överlåtelsen villkoras av att “gåvogivarens styrelses” beslut av överlåtelse fått laga krav.)
Ägarrättens övergång: Äganderätten övergår till mottagaren när “gåvogivarens styrelses” beslut om överlåtelsen fått laga kraft.
Kostnader: Genom överlåtelsen ikläder sig stiftelsen Bo Vetes Hälsofrämjande stiftelse ett fullt ägaransvar. Det innebär att inga retroaktiva eller framtida kostnader ska belastas gåvogivaren och vad som i övrigt ankommer på en ny ägare av gåvoobjektet.

– Gåvan är att anse som förskott på arv/Gåvan skall vara/inte vara förskott på arv.
– Gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom, detta gäller även vad som träder i gåvan ställe/Gåvan skall/skall inte utgöra enskild egendom.
– Avkastning från gåvan utgör en del av den, vilket innebär att samtliga villkor som framgår av detta gåvobrev blir gällande även för avkastning.

 

§ 5. Gåvotidpunkt: _/_ –

 

§ 6. Underskrifter

§ 4. Villkor
Exempeltexter:
– Gåvan ska utgöra stiftelsekapital för stiftelsen Bo Vetes Hälsofrämjande stiftelse. Stiftelsen övertar full äganderätt och rätt att disponera gåvan i enlighet med detta gåvobrev. Gåvan avser även framtida avkastning.

Överlåtelseförklaring: Gåvogivaren överlåter som gåva det i § 3 beskrivna gåvoobjektet till stiftelsen Bo Vetes Hälsofrämjande stiftelse på nedan angivna villkor. (Överlåtelsen villkoras av att “gåvogivarens styrelses” beslut av överlåtelse fått laga krav.)
Ägarrättens övergång: Äganderätten övergår till mottagaren när “gåvogivarens styrelses” beslut om överlåtelsen fått laga kraft.
Kostnader: Genom överlåtelsen ikläder sig stiftelsen Bo Vetes Hälsofrämjande stiftelse ett fullt ägaransvar. Det innebär att inga retroaktiva eller framtida kostnader ska belastas gåvogivaren och vad som i övrigt ankommer på en ny ägare av gåvoobjektet.

– Gåvan är att anse som förskott på arv/Gåvan skall vara/inte vara förskott på arv.
– Gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom, detta gäller även vad som träder i gåvan ställe/Gåvan skall/skall inte utgöra enskild egendom.
– Avkastning från gåvan utgör en del av den, vilket innebär att samtliga villkor som framgår av detta gåvobrev blir gällande även för avkastning.

§ 5. Gåvotidpunkt: _/_ –

§ 6. Underskrifter

Gåvogivaren Underskrift
Ort:__________ Datum:___________
Underskrift:_____________________
Namnförtydligande:_____________

 

Gåvan mottages tacksamt på ovan angivna villkor.
Gåvotagaren Underskrift
Ort:__________ Datum:___________
Underskrift:_____________________
Namnförtydligande:_____________

De egenhändiga namnteckningarna bevittnas:
Vittne 1 Underskrift
Namn:__________________________
Underskrift:____________________
Adress:_________________________
Ort:__________ Datum:__________

Vittne 2 Underskrift
Namn:__________________________
Underskrift:____________________
Adress:_________________________
Ort:__________ Datum:__________

“Gåvor från privatpersoner till en stiftelse är alltid skattefria.
En stiftelse skall däremot betala skatt på bidrag som den fått för att täcka kostnader i en skattepliktig näringsverksamhet. Övriga bidrag är skattefria.
En stiftelse som uppfyller villkoren för att vara allmännyttig behöver däremot inte betala skatt för inkomster från räntor, utdelningar och vinst vid försäljning av fastigheter eller värdepapper. Läs här om villkoren för att vara en allmännyttig stiftelse.

4. Sammanställ i stiftelseurkund (valfritt)

Av praktiska skäl i de fall då det är möjligt så kan stiftelseförordnande, styrelsens förvaltningsåtagande och stiftelsens stadgar sammanställas tillsammans i stiftelseurkunden d.v.s. samlat i ett och samma dokument.

5. Förmögenhetsöverföring
(undantaget för insamlingsstiftelser)

6. Håll ettstyrelsemöte och skriv ihop ett protokoll

Styrelsen behöver hålla och protokollföra ett konstituerande möte d.v.s. stiftelsens första styrelsemöte, protokollet är av stor vikt eftersom det behövs för registreringen av stiftelsen till Länsstyrelsen, av protokollet måste det framgå vem eller vilka som äger rätt att teckna stiftelsens firma.
Under detta möte skall styrelsen utse en ordförande såvida det inte redan framgår av stiftelseförordnande eller stadgar. Därutöver skall styrelsen även utse revisor, firmatecknare, vem som har attesträtt, styrelsen skall här också dra upp riktlinjer för hur arbetet och verksamheten ska bedrivas samt dela upp arbetsuppgifter mellan styrelsens ledamöter.
Om inte särskild firmatecknare utses så tecknas stiftelsens firma av hela styrelsen.

7. Skaffa ett revisorsintyg från utsedd revisor

En revisor för en stiftelse får inte utses mot sin vilja eller utan dennes vetskap. Därför krävs det att stiftelsen tar fram ett av revisorn undertecknat revisorsintyg där det framgår att revisorn villigt tar på sig rollen som revisor för stiftelsen. Detta gäller oavsett om revisorn är auktoriserad, godkänd eller lekmannarevisor.

8. Årsredovisning (undantaget nya stiftelser & familjestiftelser)

Gäller endast befintliga stiftelser som varit verksamma mer än ett år, men som ännu inte är registrerade hos Länsstyrelsen, enligt beslut regeringsbeslut med verkan från och med 1 januari 2016 (gäller inte vissa speciella stiftelser där dess tillgångar endast är avsedda för vissa bestämda fysiska personer t.ex. familjestiftelser).

Start av Stiftelsen

9. Anmälan till Länsstyrelsen för registrering av ny stiftelse

Styrelsen anmäler stiftelsen för registrering genom att fylla i registreringsanmälan till stiftelseregistret medovanstående dokument bifogade.
Anmälan om registrering skickas till Länsstyrelsen i det län som är registreringsmyndighet för det län där stiftelsens styrelse/förvaltare/arbetsgivare har sitt säte senast sex månader efter det att stiftelsen bildats. Registreringen av stiftelsen kan skickas via post (skriv ut rätt PDF) eller direkt elektroniskt med e-legitimation, likaså kan viktiga dokument och protokoll (från ovanstående rubriker) antingen sändas per post eller bifogas elektroniskt i PDF-format. Klicka på rätt länk nedan till den länsstyrelse som är tillsyns- och registreringsmyndigheter för ditt län.
OBSERVERA! Stiftelser som ska bedriva näringsverksamhet måste registreras innan verksamheten påbörjas.
Stockholms läns vapensköld tre del med landskapsvapnen för Stockholm Sörmland och Uppland

Länsstyrelsen i Stockholms län

För anmälan om registrering i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Gotlands län och Västmanlands län.
PDF för utskrift & Elektronisk anmälan

Östergötland landskapsvapen rött en gul grip med drakvinge o svans samt blå tunga o klor

Länsstyrelsen Östergötlands län

För anmälan om registrering i Östergötlands län, Jönköpings län och Kalmar län.
PDF för utskrift & Elektronisk anmälan

Skånes läns landskapsvapen från Malmö vapensköld gult griphuvud med krona på röd bakgrund

Länsstyrelsen i Skåne län

För anmälan om registrering i Skåne län, Kronobergs län och Blekinge län.
PDF för utskrift - Elektronisk anmälan

Västra Götalands läns vapensköld med Göteborgs Bohusläns Dalslands och Vapen

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

För anmälan om registrering i Västra Götalands län och Hallands län.
PDF för utskrift - Elektronisk anmälan

Dalarnas Landskapsvapen med krona och två pilar under i gult på blå botten

Länsstyrelsen i Dalarnas län

För anmälan om registrering i Dalarnas län, Värmlands län, Örebro län, och Gävleborgs län.
PDF för utskrift - Elektronisk anmälan

Västernorrlands läns vapensköld kluven med landskapsvapen för Ångermanland och Medelpad

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

För anmälan om registrering i Västernorrlands län och Jämtlands län.
PDF för utskrift - Elektronisk anmälan

Norrbottens läns Vapensköld sammanslagning med Västerbottens och Lapplands landskapsvapen

Länsstyrelsen i Norrbottens län

För anmälan om registrering i Norrbottens län och Västerbottens län.
PDF för utskrift - Elektronisk anmälan

10. Gå med i Starta Stiftelses stiftelsenätverk

– Vi träffas 4 ggr per år på fysiska träffar eller över videokonferens
– Knyt band och samverka med andra stiftelser
– Medlemskap gratis för alla stiftelser äldre än 10 år eller med tillgångar över 200.000 sek
– Frukostträffar hos olika stiftelser (runt om i Sverige)
– Intressanta talare på alla våra träffar med möjlighet att ställa frågor
– Nyhetsbrev med utskick 6 ggr/år

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse