Fraud Blocker

STÖDRESURSER FÖR NYA STIFTELSER

Att förvalta en stiftelse - ett stöd för styrelseledamöter och förvaltare

Handledning för stiftelser, ideella föreningar och samfälligheter m.fl.

(SKV 371 utgåva 11, 2012)

Översikt skatteregler för stiftelser

Skattskyldighet

Generellt är stiftelser skattskyldiga för både inkomst och förmögenhet (6 kap. 4 § IL, 6 § SFL). Vissa stiftelser har dock begränsad skattskyldighet, vilket innebär att de beskattas i varierande grad. Inkomstskatten för stiftelser är 28% av den beskattningsbara inkomsten (65 kap. 14 § IL). Förmögenhetsskatten för de stiftelser som är skattskyldiga är 1,5 promille på förmögenheten över ett fribelopp på 25 000 kronor (19 och 20 §§ SFL). För familjestiftelser är skattesatsen 1,5 procent med ett fribelopp på 1,5 miljoner kronor.

Stiftelser med Statliga eller Kommunala Verksamheter

Pensionsstiftelser enligt TrL samt fonder eller stiftelser knutna till stat och kommun, som bedriver verksamhet som åligger stat, landsting eller kommun, är undantagna från skattskyldighet för både inkomst och förmögenhet (7 kap. 2 § IL).

Särskilt Angivna Stiftelser (7 kap. 16-17 §§ IL)

Exempel på dessa stiftelser är akademier, allmänna undervisningsverk, studentföreningar vid universitet och högskolor, personalstiftelser som lämnar stöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall, kollektivavtalsstiftelser och vissa namngivna stiftelser som Nobelstiftelsen och Alva och Gunnar Myrdals stiftelse. Dessa stiftelser är endast skattskyldiga för fastighetsinkomster och är befriade från förmögenhetsskatt. Skattskyldigheten bedöms utifrån ändamålet med verksamheten samt att verksamheten motsvarar avkastningen på stiftelsens tillgångar.

Allmännyttiga Stiftelser (7 kap. 3 § IL)

För att en stiftelse med huvudsakligen allmännyttigt ändamål ska vara begränsat skattskyldig krävs att den tillgodoser sitt ändamål i skälig omfattning och uppfyller verksamhets- och fullföljdskrav. Dessa ändamål kan vara att främja vård och uppfostran av barn, bidrag till undervisning eller utbildning, hjälpverksamhet bland behövande, främjande av vetenskaplig forskning eller nordiskt samarbete samt att stärka Sveriges försvar. Ändamålen får inte vara begränsade till vissa familjer eller bestämda personer (destinatärskravet). För att uppnå begränsad skattskyldighet måste stiftelsen använda cirka 80-90% av avkastningen till allmännyttig verksamhet över en längre period. Dessa stiftelser är skattskyldiga endast för fastighets- och rörelseinkomst. Uppfylls inte kraven är stiftelsen oinskränkt skattskyldig oavsett ändamål.

Familjestiftelser

Familjestiftelser är vanligtvis oinskränkt skattskyldiga. De får avdrag för utbetalt understöd, men vanliga PU-regler gäller. Stiftelsen får inte avdrag för belopp som utbetalas till mottagare under 18 år eller som inte avslutat sin utbildning. Mottagaren beskattas för utdelning som inkomst av tjänst enligt 10 kap. 2 och 6 §§ IL.

Personalstiftelser

Personalstiftelser är oinskränkt skattskyldiga. Dock är personalstiftelser enligt 7 kap. 16 § IL endast skattskyldiga för fastighetsinkomster, förutsatt att ändamålet fullföljs.

Fastighetsskatt, Avkastningsskatt och Särskild Löneskatt på Pensionskostnader

En stiftelse som äger skattepliktig fastighet är skyldig att betala statlig fastighetsskatt och därmed deklarationsskyldig. Detta gäller också om stiftelsen är skyldig att betala särskild löneskatt på pensionskostnader eller avkastningsskatt på pensionsmedel.

Stiftelsers skattskyldighet om ändamålet fullföljs

Stiftelser

Typ av stiftelse IL - Inkomstskattelag (1999:1229) SFL - Skatteförfarandelag (2011:1244)
Stiftelser med verksamhet som åligger stat eller kommun
Frikallad
7 kap. 2 §
Frikallad
6 §
Särskilt i Inkomstskattelagen (IL) uppräknade stiftelser: Nobelstiftelsen, Right Livelihood Award Stiftelsen, Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond, Stiftelsen Dag Hammarskjölds minnesfond, Stiftelsen Industrifonden, Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond, Stiftelsen Norrlandsfonden, Stiftelsen Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet, Stiftelsen Produktionstekniskt centrum i Borås för tekoindustrin - PROTEKO, Stiftelsen Svenska bibelsällskapets bibelfond, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Stiftelsen Sveriges Nationaldag, Stiftelsen TCO:s internationella stipendiefond till statsminister Olof Palmes minne, Stiftelsen UV-huset, Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet,
Fastighet
7 kap. 16 § och 17 §
Frikallad
6 §
Allmännyttiga stiftelser
- undervisning eller utbildning
- hjälpverksamhet bland behövande
- vetenskaplig forskning
- nordiskt samarbete
- försvar
Fastighet rörelse
7 kap. 3 §
Frikallad
6 §
Pensionsstiftelser
Frikallad
7 kap. 2 §
Frikallad
6 §
Personalstiftelser
Vinstandelsstiftelser
All inkomst
6 kap. 4 §
Undantag: Personalstiftelser enligt 7 kap. 16 § (understöd)
Förmögenhet
6 §
Gräns 25 000 kr
Familjestiftelser
All inkomst
6 kap. 4 §
Förmögenhet
6 §
Gräns 1 500 000 kr
Stiftelser
okvalificerade ändamål
All inkomst
6 kap. 4 §
Förmögenhet
6 §

Inkomstskatt påförs med 28 % (65 kap. 14 § IL)
Förmögenhetsskatt
– Familjestiftelse påförs (20 § SFL) med 1,5 %
– Övriga stiftelser med 1,5 promille (20 § SFL)

Företagsstiftelser

Stiftelse Identifikation Skattskyldig IL Skattskyldig SFL Avdrag för avsättning & gottgörelse från
Pensionsstiftelse
TrL 9 §
Frikallad
Frikallad
Avdrag IL 28 kap. 3 §
Gottgörelse fr. IL 28 kap. 21 §
Personalstiftelse
TrL 27 §
All ink.
Förmög.
Avdrag IL 16 kap. 14 §
Jfr 29 § TrL (3 år)
Gottgörelse från IL 15 kap. 5 §
Vinstandelsstiftelse
Stiftelselagen 1 kap. 7 §
All ink.
Förmög.
Avdrag IL 16 kap. 1 §
(ev. särskild löneskatt)
Utbetalning IL 11 kap. 1 §
Familjestiftelser
Stiftelselagen 1 kap. 7 §
All ink.
Förmög.(und. 8 § 1 st, p 4 SFL)
Avdrag IL 62 kap. 7 §
Periodiskt understöd IL 10 kap. 2 §
Personalförening
IL 6 kap. 4 § alt. 7 kap. 7 §
IL 6 kap. 4 §
Förmög.
Avdrag IL 16 kap. 1 §
Stöd fr. allmännyttig personalförening IL 11 kap. 47 § annan personalförening IL 11 kap. 1 §
Forskningsstiftelse
IL 7 kap. 3 §
IL 7 kap. 3 § (fastighet, rörelse)
Frikallad
Avdrag IL 16 kap. 9 §
Stöd fr. forskningsstiftelse Skattepliktigt enl. allmänna skattebestämmelser

Årsredovisningsguide för Stiftelser

Fråga: Ska årsredovisning upprättas?

Svar: I vissa fall måste årsredovisning upprättas.

Fråga: Vem ska underteckna årsredovisningen?

Svar: Årsredovisningen ska undertecknas av alla styrelseledamöter vid tidpunkten för undertecknandet. För stiftelser med anknuten förvaltning ska den undertecknas av förvaltaren eller, om ett handelsbolag är förvaltare, av alla bolagsmän som representerar bolaget.

Fråga: Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Svar: I vissa fall måste de skickas in.

Fråga: Vart ska dokumenten skickas?

Svar: Till Länsstyrelsen.

Fråga: Vad ska skickas in?

Svar: Följande dokument ska skickas in:
  • Årsredovisning, som inkluderar förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större stiftelser, kassaflödesanalys.
  • Revisionsberättelse.
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse om stiftelsen är moderföretag i en större koncern.

Fråga: När ska handlingarna ha kommit in?

Svar: Senast sex månader efter räkenskapsårets slut.

Fråga: Vad är sanktionerna om handlingarna inte kommer in i tid?

Svar: Vite kan utdömas.

Gällande Bestämmelser

Bokföringsskyldighet och Årsredovisning

Stiftelser som är skyldiga att upprätta årsredovisning: En stiftelse som enligt stiftelseförordnandet endast får använda sina tillgångar till förmån för specifika fysiska personer är inte bokföringsskyldig. Övriga stiftelser måste upprätta årsredovisning om tillgångarnas värde överstiger en och en halv miljon kronor. Värdet ska motsvara försäljningsvärdet under normala förhållanden, medan fastigheter och byggnader som är lös egendom värderas enligt taxeringsvärdet, om ett sådant finns.

Insändande av Årsredovisning och Revisionsberättelse

De flesta stiftelser måste skicka in sin årsredovisning till Länsstyrelsen. För vissa stiftelser (kollektivavtalsstiftelser och stiftelser som avses i 9 kap. 10 § stiftelselagen) gäller istället att handlingarna ska göras tillgängliga för allmänheten senast sex månader efter räkenskapsårets slut.

Större och Mindre Företag eller Koncern

Större företag eller koncern definieras enligt specifika kriterier i lagstiftningen.

Sanktioner

Vite: Om en stiftelse inte skickar in sin årsredovisning, revisionsberättelse och eventuella koncernredovisningar kan styrelseledamöter eller förvaltaren åläggas att lämna in handlingarna under hot om vite.

Kontakta Starta Stiftelse

Starta Stiftelse Stiftelsekonsult Björn Karlsson

Björn Karlsson

Stiftelsekonsult

Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar rörande stiftelser i Sverige eller utomlands.
© Copyright Starta Stiftelse